Blender Simple מפשט ומזרז את ההשקעה והמכירה של הלוואות.
ב Blender Simple רכישה ומכירה של כל סוגי ההלוואות מתבצעת באופן אוטומטי מלא.

בBlender Simple מלווה יכול לבקש למשוך את כספו בכל נקודת זמן.

ב Blender Simple מלווה משקיע, באמצעות המלווה האוטומטי, בהלוואות חדשות והלוואות שמועמדות למכירה ב Reblend Simple בהנחה.
ב Blender Simple מלווה רשאי להעמיד למכירה את כל ההלוואות שלו באופן אוטומטי באמצעות מסלול Reblend Simple, בכל נקודת זמן, בהתאם לתקנון.

איך מצטרפים ל Blender Simple?
פשוט. בזמן ההרשמה בוחרים ב Blender Simple.

מי יכול להצטרף לBlender Simple?
כל מלווה חדש יכול לבחור להצטרף ל Blender Simple.

הצטרפתי ל Blender Simple, איך אני מושך את הכסף שלי?
במידה והסכום פנוי בחשבונך (לא מושקע בהלוואות) – תוכל למשוך אותו מיידית.
במידה ויהיה צורך למכור הלוואות – המערכת תבחר ותציג לאישורך את ההלוואות שיועמדו למכירה ושיעורי ההנחה.

תוך כמה זמן תושלם מכירת התיק?
משך המכירה תלוי בביקוש ובהיצע ב Reblend.

האם אפשר לעבור לBlender Simple אחרי ההצטרפות לבלנדר?
לא. יש להצטרף ל Blender Simple בזמן הרישום.