Blender Simple מפשט ומזרז את ההשקעה והמכירה של הלוואות.
ב Blender Simple רכישה ומכירה של כל סוגי ההלוואות מתבצעת באופן אוטומטי מלא.

ב Blender Simple מלווה משקיע, באמצעות המלווה האוטומטי, בהלוואות חדשות והלוואות שמועמדות למכירה ב Reblend Simple בהנחה.
ב Blender Simple מלווה רשאי להעמיד למכירה את כל ההלוואות שלו באופן אוטומטי באמצעות מסלול Reblend Simple, בכל נקודת זמן, בהתאם לתקנון.

איך מצטרפים ל Blender Simple?
מלווה חדש יכול לבחור להצטרף ל Blender Simple בזמן ההרשמה לבלנדר.
מלווה ותיק שלא ביצע משיכה בארבעת החודשים האחרונים, יכול להצטרף באמצעות כפתור הצטרפות הנמצא באזור האישי באתר ואישור תנאי ההצטרפות.

הצטרפתי ל Blender Simple, איך אני מושך את הכסף שלי?
מלווה חדש, או מלווה ותיק שחלפו 18 חודשים ממועד ההצטרפות שלו לBlender Simple, יוכלו לבצע משיכה מיידית של הסכום הפנוי בחשבון (לא מושקע בהלוואות).
במידה ויהיה צורך למכור הלוואות – המערכת תבחר ותציג לאישור את ההלוואות שיועמדו למכירה ושיעורי ההנחה.

תוך כמה זמן תושלם מכירת התיק?
משך המכירה תלוי בביקוש ובהיצע ב Reblend.