9906*

מהו הערך XIRR בעמוד הניהול?
אנו מזמינים אותך לקרוא את הפירוט מטה.

איך מחשבים כמה הרווחתי?
אחד הדברים החשובים ביותר כשאנו באים לבחון אפיק פיננסי הינו היחס בין הסיכוי (הרווח) לסיכון (הפסד). בחרנו להביא לפניכם מספר מושגים והסברים רלוונטיים.
בטרם נתחיל, חשוב לזכור כי כמו בכל אפיק פיננסי התשואה הנוכחית (או בעבר) אינה מדד לתשואה עתידית וכי מומלץ לכל אדם לקבל ייעוץ פיננסי אישי המביא בחשבון את צרכיו האישיים.

ריבית שנתית פשוטה
הריבית נקבעת מראש ונשארת קבועה לאורך חיי ההלוואה. בעבר, מרבית ההלוואות בבלנדר ניתנו בריבית שנתית פשוטה.

ריבית פריים
ריבית פריים משמשת כבסיס לחישוב הריבית בבנקים בישראל, היא מורכבת מהריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל המכונה ‘ריבית בנק ישראל’, בתוספת מרווח קבוע אותו מוסיפים הבנקים. תאורטית כל בנק בישראל קובע את ריבית הפריים שלו, אולם בפועל הבנקים בארץ מוסיפים את אותה תוספת מרווח (1.5%). כיום במרבית ההלוואות החדשות בבלנדר מרכיב הריבית צמוד לריבית הפריים.

הריבית בבלנדר
בעבר, רוב ההלוואות בבלנדר ניתנו בריבית שנתית פשוטה וקבועה.
במהלך 2017 בוצע שינוי ובמרבית ההלוואות החדשות שיעור הריבית מבוסס על ריבית הפריים. בהלוואות אלו, במידה וריבית הפריים במשק תעלה, תעלה גם הריבית על הלוואות אלו בהתאם, במידה וריבית הפריים במשק תרד לשיעור שהינו נמוך משיעור הפריים במועד העמדת ההלוואה שיעור הריבית לא ישתנה.

תשואה
תשואה היא השינוי באחוזים של שווי ההשקעה בין שתי נקודות זמן שונות, והיא מחושבת באופן הבא:
(סכום סופי – סכום התחלתי)\סכום התחלתי. שימוש בגישה זאת מתאימה למצב שבו כל הסכום מושקע בנקודת זמן התחלתית ומתקבל חזרה בנקודת זמן סופית (למשל בתכנית חיסכון).
במקרים בהם הכסף מתקבל כתזרים מזומנים (למשל השכרת דירה, או קבלת תשלומי הלוואה), או במקרים בהם הכסף מושקע בנקודות זמן שונות, יש צורך להשתמש בחישוב של “שיעור תשואה פנימית”.

שיעור תשואה פנימית
כאשר מדובר בתזרים מזומנים (כמו במקרה של מתן הלוואות), חישוב “תשואה” כשלעצמו לא נותן תמונת מצב נאמנה ויש צורך להשתמש בחישוב של שיעור תשואה פנימית. את החישוב ניתן לבצע באמצעות פונקציה XIRR באקסל, כאשר כל תקבול (כל תשלום שמתקבל מהלוואה) שמתקבל יופיע כערך חיובי, וכל הלוואה שניתנת תופיע כערך שלילי.
באמצעות פונקציית XIRR, ניתן לחשב את שיעור ההחזר הפנימי בהינתן משך ההלוואה הצפוי, ההפרשה לקרן הביטחון, הריבית והמיסים הצפויים.

ההבדל בין ריבית ההלוואה לתשואת המלווה
בעוד שההלוואות בבלנדר נושאות ריבית שנתית, חשוב לדעת כי קיים הבדל בין התשואה השנתית לבין הריבית השנתית. בכל חודש הלווה משלם למלווה תשלום חודשי שמורכב ממרכיב קרן וממרכיב ריבית, מרגע שסכום הכסף הוחזר על ידי הלווה – סכום זה אינו מזכה את המלווה בריבית כלשהיא. על כן בחישובי תשואה יש להביא בחשבון את ההיבטים הבאים: העמלות אותם אני משלם (תעריפון), המיסים שיחולו על תקבולי הריבית (נכון לכתיבת שורות אלה, מרבית המלווים בבלנדר משלמים מס רווחי ריבית של 15%, בניגוד למשל למס רווחי הון של 25% החל על השקעות בבורסה), משך הזמן שחלף מרגע שהלווה שילם את התקבול עד שהמלווה העמיד אותו שוב ללווה אחר, וכן קרן הביטחון שהופרשה כנגד ההלוואה. נקודה נוספת שיש להביא בחשבון הינה שבמקרים מסוימים תשלומים באמצעות העברות בנקאיות או הוראת קבע, עשויים “להתבטל” בהוראת הבנק המעביר (הבנק של הלווה) מספר ימים לאחר שבוצעו וזאת ממגוון רחב של סיבות כולל כשלים טכניים או שגיאות מצד הבנק המעביר, במקרה כזה הכסף ימשך בחזרה לחשבון הבנק של הלווה. ולכן, בשביל למנוע מצב של משיכת כספים בחזרה מהארנק של המלווה בבלנדר, כל תשלום שמבצע לווה מוחזק “בהקפאה” לפני שהוא משוחרר לארנק של המלווה. מספר ימי ההקפאה תלוי באופן בו התשלום בוצע על ידי הלווה.

שימוש ב AutoBlend להגדלת התשואה
בכדי לצמצם מצב שכסף נשאר בארנק של המלווה ואינו נושא ריבית ניתן להפעיל את AutoBlend (מסלול פרימיום).

הריבית בהלוואות שפיצר
מרבית ההלוואות הניתנות בבלנדר הינן הלוואות המבוססות על לוח סילוקין מסוג שפיצר. בלוח סילוקין זה, ההחזר החודשי הינו קבוע וידוע מראש.
באופן זה, כל החזר חודשי בנוי מרכיב של קרן ורכיב של ריבית. בלוח שפיצר, רכיב הקרן מהתשלום החודשי לפי לוח הסילוקין – עולה ככל שמתקדמים בתשלומי ההלוואה, ובהתאם, רכיב הריבית בתשלום החודשי – יורד.
לנוחיותכם, אנו מצרפים קישור לערך בוויקיפדיה, המכיל בין היתר גם הסברים כיצד לחשב את לוח הסילוקין וטבלאות לדוגמא – קישור.


על הקשר בין לוח שפיצר לריבלנד
ריבלנד מאפשר למלווים נזילות, על ידי מכירת חלקו של המלווה בהלוואה מסוימת למלווה אחר . חלקו של המלווה בהלוואה נמכר לפי ערך הקרן שנותרה והריבית שנצברה (אם קיימת) עד מועד המכירה, עוברת לזכות המלווה החדש.
בתור מלווה הרוכש הלוואה, כדאי לשים לב כי משך ההלוואה הנותר עשוי להשפיע על התשואה שתתקבל (לחיוב ולשלילה), כמו כן קיימים מקרים שבהם במידה ותרכש הלוואה בסמוך למועד הפרעון – ייתכן והתשואה תהיה שלילית שכן ההלוואה לא “תחלק” מספיק ריבית.

איך מחשבים תשואה בבלנדר? ומה המשמעות של XIRR המופיע לי בתיק?
לאור המורכבות הגבוהה בחישוב התשואה, הנובעת מאוסף של הפקדות (ומשיכות), רכישות (ומכירות), קרן ביטחון ועמלות. בחרנו להציג נתון יחיד שמביא בחשבון את המשתנים הללו. הXIRR מבטא את התשואה על הכסף הנמצא בהלוואות (או בקרן הביטחון) ואינו מביא בחשבון מיסים או יתרה שאינה מושקעת (למשל: מזומן או הלוואות במכרז).
אנו מחשבים את זרם ההתחייבויות והתקבולים, באופן הבא:
1) כל מתן הלוואה או רכישת הלוואה, יופיע כמספר בעל ערך שלילי (סכום יוצא), עם תאריך המייצג את הפעולה.
2) כל תקבול מהלוואה, יופיע כמספר בעל ערך חיובי (סכום נכנס), עם תאריך המייצג את הפעולה. כמו כן, מכל תקבול, אנו מנקים בחישוב את דמי השימוש אך לא את המס (שכן הוא ייחודי לכל לקוח).
3) כל הפקדה, משיכה ותקבול מקרן הביטחון יופיע בסימן בהתאם לפעולה, עם תאריך המייצג את הפעולה.
4) יתרת הקרן בהלוואות הפעילות שברשותך ושווי קרן הביטחון (המורכב מהיתרה ומהסכום הצפוי לקבלה) יתווסף כערך חיובי בעל תאריך ערך של יום ביצוע החישוב.
כדאי להכיר כי גם חישוב זה, למרות מורכבותו, אינו מהווה מדד מוחלט לתשואת התיק, שכן בחישוב זה ביצענו שתי הנחות הנוגעות לחישוב של שווי קרן הביטחון וכן ליתרת הקרן. מכאן שהערך המוצג יכול לעלות או לרדת בעתיד – ואינו תחזית צופה עתיד. בחרנו לבצע הנחות ייסוד אלו, שכן לדעתנו חישוב זה נכון יותר על פני ביצוע תחזית של צפי התקבולים העתידיים והכנסתם לזרם התקבולים בחישוב. בפרט, כדאי להכיר כי בהינתן הפסקה מוחלטת של פעילות מתן ההלוואות, הXIRR יהיה בפועל נמוך יותר – שכן התקבולים מקרן הביטחון מתקבלים לשיעורין. כמו כן, בעת החישוב לעיל לא הובאו בחשבון עמלות מכירה בריבלנד. כל הנתונים בהם השתמשנו בחישוב, זמינים בדו”ח החודשי וכל מלווה יכול לחשבם בעצמו בדרך שהוא מוצא לנכון.

מתי הערך יופיע באזור המלווים?

החישוב יופיע רק 90 יום לאחר מתן ההלוואה הראשונה, שכן החישוב אינו מדויק כאשר גיל התיק צעיר.
נציגינו זמינים לענות על כל שאלה במידת הצורך.

מתי חושב ה XIRR של התיק שלי?
ליד הערך המוצג, מוצג התאריך בו בוצע החישוב. החישוב מתעדכן רבעונית.

הבהרה משפטית
אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים שונים או בצרכיו השונים של המלווה. המידע באתר זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים שונים ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל מלווה. כל הנתונים בהם השתמשנו בחישוב, זמינים בדו”ח החודשי וכל מלווה יכול לחשבם בעצמו בדרך שהוא מוצא לנכון. בלנדר מבצעת מאמצים משמעותיים על מנת להבטיח את תקינות החישובים והמלל הנלווה, לצערנו, טעויות עשויות להתרחש ואנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת למזערם.


שאלות נוספות? לחץ כאן