כן. בזמן מכירת ההלוואה מזוכה המוכר ביתרת קרן הביטחון. דוגמא להמחשה: גובה ההלוואה המקורית 1,200 ₪ ההפרשה המקורית לקרן הביטחון 24 ₪ סך קרן ההלוואה שהתקבלה בחזרה עד ליום המכירה 200 ₪ מחיר מכירת ההלוואה ב ReBlend שווה ליתרת קרן ההלוואה- 1,000 ₪. גובה הזיכוי עבור יתרת קרן הביטחון יהיה 20 ₪ ויחושב על פי היחס בין גובה קרן ההלוואה שנותרה לבין גובה ההלוואה המקורית שניתנה: (1,000/1,200*24=20).